Team

Focus op de toekomst: oplossingsgericht werken

Wij besteden in onze begeleiding vooral aandacht en energie aan de toekomst waar het team voor wil gaan. Ook wanneer het verleden of het heden verre van evident is geweest voor het team. We zijn ervan overtuigd dat je problemen niet oplost door goed te begrijpen hoe ze ontstaan zijn. Integendeel, hoe beter je dat begrijpt, hoe vaster patronen komen te zitten. Dit wil niet zeggen dat we de bestaande problemen uit de weg gaan of er om heen draaien. Wel herkaderen we elk probleem consistent als een opportuniteit en nodigen de groep voortdurend uit om te zoeken naar de hefbomen voor duurzame verbetering: Wat willen we wél? Wat kunnen we wél? Wat zullen we wél?

Energiebronnen aanboren

Een unieke studie van Gallup International toont aan dat organisaties hun potentieel beter kunnen benutten door maximaal te bouwen op de talenten van elke medewerker dan door te focussen op het wegwerken van de zwaktes en lacunes. We maken deelnemers dan ook bewust van hun eigen sterktes en zoeken manieren om deze nog meer te ontplooien en effectiever in te zetten voor de organisatie.

Guerilla Goodness

Met Guerilla Goodness willen we teamleden aanzetten om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun situatie en te zoeken naar manieren om de patronen en onbalansen waarin ze zitten te doorbreken.  Leuke, energiegevende en soms een beetje ‘stoute’ manieren ontdekken waarmee we de situaties willen veranderen naar win-win-win situaties, en ook elkaar leren gebruiken als veermiddel om ook moeilijker periodes/projecten/klanten door te komen.

Stevige teamfundamenten

Doorheen onze begeleidingen definiëren de teamleden samen de fundamenten waarop hun samenwerking gebouwd is: gedeelde en zinvolle teamdoelstellingen, expliciete wederzijdse verwachtingen, een beperkt aantal eenduidige werkafspraken en doorleefde gedragscodes. We putten bij het uitwerken van deze fundamenten maximaal uit de krachtbronnen en de unieke ware kleuren die nu al in het team aanwezig zijn.

Kleine stappen, zichtbare resultaten

Aan het eind van elke interventie ligt er een concreet actieplan waarbij alle teamleden een actieve rol hebben gespeeld bij het uitwerken ervan en ook een duidelijk zicht hebben op hun eigen verantwoordelijkheid in het realiseren ervan. Hierdoor is het team van bij de start in beweging. Bovendien leren de teamleden doorheen het traject dat teamfundamenten continu onderhevig zijn aan verandering. Eén van de concrete doelstellingen van onze begeleidingen is dan ook dat het team steeds in staat is om in dialoog te treden over heikele punten, eerder dan hierover ten strijde te trekken.

1-3MACHINES