Verkoopsvoorwaarden True Colours cvba

Betalingsvoorwaarden:

  • Onze facturen zijn contant betaalbaar (tenzij expliciet anders overeengekomen in de offerte of de samenwerkingsovereenkomst) op rekeningnr. IBAN BE90 0688 9069 3332 (BIC Dexia Bank GKCCBEBB van True Colours cvba), Kaprijkestraat 19 te 9000 Gent, BTW BE – 0826.826.416 met de unieke mededeling vermeld op de factuur
  • Klachten dienen schriftelijk binnen een termijn van 10 dagen te worden geadresseerd aan True Colours cvba, vergezeld van een kopie van de factuur.
  • Op alle niet-betaalde facturen is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het gefactureerde bedrag (inclusief BTW) van 1% per maand tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten.  Voor de opmaak van een verwijlintrestfactuur wordt een administratiekost aangerekend van 25€.
  • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Regeling bij het niet plaatsvinden van opleidingen/workshops/begeleiding

Wij reserveren zowel voorbereidings- als uitvoeringstijd voor onze projecten, tijd die we niet gemakkelijk kunnen invullen met andere klantenprojecten als kort voor de geplande data, de begeleiding wordt geannuleerd, verschoven of uitgesteld. Vandaar dat we de volgende principes toepassen in geval van het niet plaatsvinden van een geplande opleiding/workshop/begeleiding (tenzij anders expliciet vermeld in de offerte):

Moment van annulatie

Annulatiekost

> 1 maand voor de training/begeleiding

0% van de dagprijs

Tussen 1 maand en 14 dagen voor de training/begeleiding

50% van de dagprijs

7 tot 14 dagen voor de training/begeleiding

80% van de dagprijs

Minder dan 1 week voor de training/ begeleiding

100% van de dagprijs

Auteursrecht

True Colours cvba bezit auteursrecht op de door haar samengestelde en verstrekte materialen. De materialen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de opleidingen en begeleidingen verzorgd door True Colours cvba.

1-3FAITH